De Klankbordgroep van Goudriaan heeft onlangs een enquête uitgezet omtrent de mogelijke plaatsing van windmolens nabij de Slingelandse Plassen (locatie M). Deze enquête is door is door 90 inwoners ingevuld, waarvoor dank! Zoals eerder gecommuniceerd zijn de resultaten met de werkgroep gedeeld en verwerkt in het advies aan de gemeenteraden van Molenlanden en Gorinchem.

Uit de resultaten van de enquête blijkt dat 90% van de respondenten tegen plaatsing van windmolens op locatie M is. De argumenten hiervoor gaan met name over horizonvervuiling en gezondheidsschade voor mens, dier en milieu. De 10% van de respondenten die vóór plaatsing van windmolens op locatie M zijn, geven aan dat we nu eenmaal iets moeten doen om voldoende duurzame energie op te wekken.

Daarnaast ziet 87,8% van de respondenten risico´s aan het plaatsen van windmolens in hun omgeving. De risico´s die het meest worden genoemd gaan met name over de eerder genoemde gezondheidsrisico´s, die veroorzaakt kunnen worden door trillingen, geluidsoverlast en slagschaduw. Daarnaast is er ook een financieel bezwaar: veel mensen verwachten dat hun huis minder waard wordt als er windmolens in de omgeving worden geplaatst.

Wederom een ruime meerderheid van 74,4% van de respondenten geeft aan alternatieven te weten voor windmolens. De meestgenoemde alternatieven zijn: kernenergie, zonnepanelen (naast huizen ook op boerenstallen of in de middenberm van de snelweg), kleinere windmolens op boerenerven, biogas en zoutwaterbatterijen. Een andere veelgenoemde optie biedt weer een heel ander perspectief: we zouden met elkaar vooral minder energie moeten verbruiken.

Waar 90% van de respondenten al tegen het plaatsen van windmolens op locatie M is, vindt zelfs 96,7% van de respondenten dat andere locaties geschikter zijn. Locatie M wordt vooral als ongeschikt bevonden omdat het te dicht op de dorpskern is, te dicht bij een natuurgebied, deze locatie tot horizonvervuiling leidt, de locatie teveel geluidsoverlast oplevert en omdat het slecht is voor de gezondheid van de mensen in de regio. Alternatieve locaties die worden genoemd zijn: op zee, bij Avelingen of langs de snelweg.

We willen alle respondenten hartelijk danken voor de input! Inmiddels is uit de laatste berichtgeving op te maken dat locatie M niet de voorkeurslocatie van de gemeenten is. Als Klankbordgroep zullen we de komende tijd een vinger aan de pols houden en waar mogelijk de belangen van Goudriaan vertegenwoordigen.